1. Administratorem danych osobowych jest Anna Łęgowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MIDAS PLUS Anna Łęgowska we Włocławku, ul. Jana Kilińskiego 14/33, NIP: 891-149-82-04, tel. 54 4262270, e-mail: biuro@midasnieruchomosci.pl.
2. Dane wyżej podane będą wykorzystywane do przedstawienia oferty w sposób telefoniczny lub mailowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określone w ust. 1. W takiej sytuacji Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
4. Klient ma prawo żądania od Pośrednika dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności ww. rozporządzeniem.
5. Podanie danych osobowych w celach określonych w ust. 2 jest dobrowolne.